Ienergo Faq

Pytania i odpowiedzi

Świadectwa dla IEnergo przygotowują tylko i wyłącznie osoby doświadczone w problematyce energetycznej nieruchomości posiadające stosowną wiedzę i doświadczenie techniczne w budownictwie. Autorzy przedmiotowych świadectw wpisani są na listę centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Na każdym świadectwie widnieje zarejestrowany numer osoby sporządzającej dokument.

TAK. W aktualnym stanie prawnym, od 28 kwietnia 2023r jakikolwiek obrót nieruchomościami w postaci wynajmu i sprzedaży poparty musi być posiadaniem dla nieruchomości aktualnego świadectwa charakterystyki energetycznej nieruchomości.

Zakupione u nas świadectwo wypełnia przedmiotowe przepisy prawne.

TAK. Do przeprowadzenia udanej transakcji sprzedaży czy wynajmu nieruchomości jest konieczne przedłożenie przedmiotowego świadectwa charakterystyki energetycznej. Notariusz natomiast nie weryfikuje dokumentu a jedynie przyjmuje oświadczenie o jego sporządzeniu zgodnie z przepisami prawa. Można go dostarczyć w formie elektronicznej na powszechnym nośniku danych jak również w wersji papierowej.

Jest to dokument który, określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia.

Świadectwa charakterystyki energetycznej może sporządzać osoba wpisana do wykazu osób uprawnionych w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków spełniająca wymagane przepisami prawa warunki i uprawnienia.

Dokument ma ustandaryzowany wzór określony przez Ministerstwo zawierający szereg informacji z parametrów technicznych nieruchomości w szczególności jego zapotrzebowanie energetyczne, adres, lokalizację, dane osoby sporządzającej.

Przygotowanie świadectwa charakterystyki energetycznej zajmuje maksymalnie 3 dni robocze licząc od wypełnienia formularza i uregulowania płatności.

Z reguły nie jest potrzebne aby nasi specjaliści dokonywali wizji lokalnej. Jednak zdarzają się sytuacje, że taka wizja jest konieczna.

Zgodnie z ustawą o charakterystyce energetycznej budynków świadectwo może być sporządzone w formie elektronicznej z podpisem osoby uprawnionej. Na Twoje życzenie możemy je przesłać również w formie papierowej.

Jeśli nie znasz wszystkich wymaganych parametrów skontaktuj się z poprzednim właścicielem nieruchomości, zarządcą lub inną osobą, która posiadała wgląd w nieruchomość. Oczywiście możesz również napisać do nas indywidualnie, postaramy się udzielić pomocy.

Podane powyżej wyjaśnienia nie są dla ciebie wystarczające?

Masz dalej wątpliwości?

Zapraszamy do kontaktu:
swiadectwa@ienergo.pl